Puoselės didžios didikų giminės paveldą

Genovaitė KAZIELIENĖ Penktadienį Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro kon-ferencijų salėje vyko pirmoji tarptautinė konferencija „Dabartis yra istorija. Kuo Kosakovskių palikimas yra šiuolaikinėje Europoje?“ Ją organizavo Ukmergės rajono savivaldybė, Kosakovskio fondas ir Kraštotyros muziejus. Į renginį atvyko Lenkijos ir Baltarusijos delegacijos. Konferencijos metu dalyvių pranešimai ir svečių pasisakymai buvo sinchroniškai verčiami į lietuvių ir lenkų […]

Konferencija: Kuo Kosakovskių palikimas yra šiuolaikinėje Europoje?

1-osios Tarptautinės konferencijos DABARTIS YRA ISTORIJA. Kuo Kosakovskių palikimas yra šiuolaikinėje Europoje? PROGRAMA 2016-05-06 00 val. – Konferencijos atidarymas. Oficialių asmenų sveikinimai. 15 val. – Gražina Drėmaitė (Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas, Vilnius, Lietuva). SVEIKINIMO KALBA. 35 val. – Prof. Norbert Kasparek (Varmijos ir Mozūrijos universitetas, Olštynas, Lenkija). ĮŽANGINIS KONFERENCIJOS PRANEŠIMAS APIE […]

„Eskizų“ atradimai Vilniuje

Jolita Žurauskienė Ukmergės krašto istorinės ir kultūrinės atminties metraštis Deltuvos almanachas „Eskizai“ – vienintelis Vilniaus regione. Kovo pabaigoje naujausio numerio apie istorinių Deltuvos žemių praeities ir nūdienos kultūros kelią pristatymas vyko sostinėje. Vilniaus ukmergiškių ben- druomenės pirmininkė Regina Škuropad į sostinės įgulos karininkų ramovę sukvietė ne tik kraštiečius, bet ir tautiečius, neabejingus Lietuvos krašto paveldui […]

Leidinys, kuriuo Lietuva tampa Lietuva…

Zita Bataitienė „Uk­mer­gės mies­te­lis bru­ku bru­ka­vo­tas…“ – to­kiais dai­nos žo­džiais Del­tu­vos kul­tū­ros al­ma­na­cho „Es­ki­zai“ pri­sta­ty­mą vil­nie­čiams pra­dė­jo Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų an­sam­blis „Kan­kle­liai“. Sau­sio mė­ne­sį iš­ėjęs nau­ja­sis „Es­ki­zų“ nu­me­ris bu­vo pri­sta­ty­tas ne Uk­mer­gė­je, o sos­ti­nė­je. Su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­za­vo Vil­niaus uk­mer­gie­čių ben­dri­ja ir Uk­mer­gės kul­tū­ros drau­gi­ja. Šven­tė vy­ko sau­sa­kim­šo­je Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vės sa­lė­je. Čia ga­lė­jai su­tik­ti mon­sin­jo­rą […]

Monografija „Vepriai“ – pirmoji Ukmergėje

Vepriuose buvo pristatyta leidyklos “Versmė” išleista monografija “Vepriai”. Ta proga į Laisvalaikio užimtumo ir turizmo filialą, kur ir buvo surengtas šis renginys, atvyko rajono savivaldybės vadovai, Veprių seniūnijos gyventojai, buvę kraštiečiai su vaikais ir anūkais. Sulaukta ir kitų svečių – apsilankė leidyklos „Versmė“ vadovas Petras Jonušas, monografijos vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus, būrys knygos straipsnių autorių. […]

Jaunieji fotografai padirbėjo Seime

Ukmergės žinios, birželio 18 d., penktadienis, Nr.48 Pra­ėju­sią sa­vai­tę gru­pė moks­lei­vių – jau­nų­jų fo­to­gra­fų iš Dai­na­vos pa­grin­di­nės, Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­lų, An­ta­no Sme­to­nos ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jų sve­čia­vo­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. Šią iš­vy­ką jiems pa­do­va­no­jo Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Vai­kus ly­dė­jo Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Pa­škaus­kie­nė. Par­la­men­te vi­są die­ną uk­mer­giš­kiai pra­lei­do fo­to­gra­fuo­da­mi kar­tu su Sei­mo fo­to­gra­fe […]

Poetas Vladas Šlaitas: Čeliabinskas, Ukmergė, Londonas

Žeimantas, Vytautas. Lietuvos aidas, 2009, balandžio 25 d., Nr.77 Žemaitkiemyje auga kaštonai Neseniai vėl apsilankiau Žemaitkiemyje, jaukiame Ukmergės rajono miestelyje. Aplankiau nedidelę, tarsi netyčia šalia pagrindinės miestelio gatvės atsiradusią bakūžę, kuri dabar iškiliai vadinama čia gyvenusio poeto Vlado Šlaito namu-muziejumi. Aplankiau jo motinos kapą, ant kurio iškilo paminklas, pastatytas JAV gyvenančių tautiečių lėšomis. Apžiūrėjau kaip […]

Nuotraukose – ir autorių jausmai

Eglė Krikštaponytė. Gimtoji žemė. 2008 m.balandžio 18 d. Ketvirtadienio popietę į Užupio vidurinę mokyklą rinkosi jaunieji rajono fotografai. Prie didelio nuotraukų stendo vyko fotokonkurso “Atradimai”, skirto Tarptautinei paminklų apsaugos dienai paminėti, baigiamasis etapas. Šio konkurso siekiai – atrasti kultūros paveldo objektus, jų puošybos elementus, autentiškas detales savo gyvenamojoje aplinkoje; žmones, puoselėjančius liaudies meno tradicijas; naują […]

Sentimentai ir noras garsinti gimtąjį kraštą

Rita Šemelytė.  Šeimininkė, 2008, lapkričio 5 d., p. 6 Sentimentai ir noras garsinti gimtąjį kraštą „Jauni veržiasi iš namų, o seni ieško kelio į juos sugrįžti“, – sako sena liaudies išmintis. Tam pritaria Vilniaus ukmergiečių bendruomenės pirmininkė Regina Škuropad. Prieš trejus metus kilusi idėja suburti sostinėje gyvenančius kraštiečius sulaukė pritarimo ir palaikymo. Bendruomenės nariai nesėdi […]