Leidinys, kuriuo Lietuva tampa Lietuva…

Zita Bataitienė

„Uk­mer­gės mies­te­lis bru­ku bru­ka­vo­tas…“ – to­kiais dai­nos žo­džiais Del­tu­vos kul­tū­ros al­ma­na­cho „Es­ki­zai“ pri­sta­ty­mą vil­nie­čiams pra­dė­jo Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų an­sam­blis „Kan­kle­liai“. Sau­sio mė­ne­sį iš­ėjęs nau­ja­sis „Es­ki­zų“ nu­me­ris bu­vo pri­sta­ty­tas ne Uk­mer­gė­je, o sos­ti­nė­je. Su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­za­vo Vil­niaus uk­mer­gie­čių ben­dri­ja ir Uk­mer­gės kul­tū­ros drau­gi­ja.

Šven­tė vy­ko sau­sa­kim­šo­je Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vės sa­lė­je. Čia ga­lė­jai su­tik­ti mon­sin­jo­rą Al­fon­są Sva­rins­ką, pro­fe­so­rę Oną Vo­ve­rie­nę, ak­to­rių To­mą Vai­sie­tą… Pa­sak ren­gi­nį ve­du­sios Vil­niaus uk­mer­gie­čių ben­dri­jos pir­mi­nin­kės Re­gi­nos Šku­ro­pad, ji su­lau­ku­si dau­ge­lio  skam­bu­čių iš kraš­tie­čių, no­rin­čių įsi­gy­ti „Es­ki­zus“.

„Es­ki­zų“ kon­cep­ci­jos au­to­rius Vy­tau­tas Čes­nai­tis  pri­sta­tė nau­ją­jį is­to­ri­nės ir kul­tū­ri­nės at­min­ties lei­di­nį, skir­tą Še­šuo­liams. Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis, prieš pen­kme­tį čia at­si­kė­lęs gy­ven­ti iš sos­ti­nės, pa­sa­ko­jo apie ke­tu­rias de­šim­tis ap­lan­ky­tų se­niū­ni­jos kai­me­lių. Is­to­ri­kas ne­se­niai iš­lei­do kny­ge­lę „Še­šuo­lių se­niū­ni­jos kry­žiai ir kop­lyt­stul­piai“. Sta­nis­lo­vui te­ko ma­ty­ti ir ant mo­li­nės as­los te­kan­čius še­šuo­lie­čių gy­ve­ni­mus…

Pri­si­mi­ni­mais apie Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no 1-ąjį pės­ti­nin­kų pul­ką Uk­mer­gė­je da­li­jo­si uk­mer­giš­kis Vy­tau­tas Gi­pas.

Vil­nie­tė Vio­le­ta Ta­pi­nie­nė  at­si­ne­šė pa­gel­tu­sius laiš­kus, ku­riuos jos tė­vas Ba­lys ga­vo nuo mū­sų kraš­tie­čio po­eto Vla­do Šlai­to. Tai au­ten­tiš­ka me­džia­ga nau­jam „Es­ki­zų“ nu­me­riui. Ste­bi­no ki­tas vil­niš­kis – An­ta­nas Gu­de­lis, su­ra­dęs is­to­ri­nį Jurgio Arno Šal­te­nio ran­kraš­tį. Teks­tai pa­ra­šy­ti aukš­tai­tiš­ka tar­me.

Uk­mer­giš­kiai su­lau­kė ša­kie­čių ir ro­kiš­kė­nų ben­dri­jų svei­ki­ni­mų.

„Es­ki­zai“ – tai kul­tū­ros lei­di­nys, ku­ria­me „au­gi­na­mas“ jau­ni­mas. Mo­ky­to­jos  Ni­jo­lės Pa­škaus­kie­nės  va­do­vau­ja­mi jau­nie­ji fo­to­me­ni­nin­kai spaus­di­na sa­vo nuo­trau­kas al­ma­na­che. Jo­se – pa­gar­ba is­to­ri­jai ir sa­vo se­na­jam mies­tui. Daug jau­nų žmo­nių šia­me lei­di­ny­je pra­de­da kū­ry­bos ke­lią. Jiems pa­de­da po­etė del­tu­viš­kė Vai­va Žiau­be­rie­nė.

Ren­gi­ny­je sa­vo ei­les skai­tė Uk­mer­gės kraš­to po­etai Le­o­no­ra Jan­ke­liū­nie­nė ir Vin­cas Luk­ša, kū­ry­bi­nius ban­dy­mus ir dai­nas pri­sta­tė jau­nie­ji kū­rė­jai.

Su­si­rin­ku­sie­ji tu­rė­jo pro­gos pa­klau­sy­ti liau­diš­kos „Kan­kle­lių“ mu­zi­kos bei uk­mer­giš­kio Eu­ge­ni­jaus Žu­raus­ko vir­tuo­ziš­ko gro­ji­mo akor­de­o­nu.

Va­ka­ro sve­čiai ska­na­vo uk­mer­gie­tiš­kas vai­šes: varš­kės sū­rį, juo­dą duo­ną, ku­riuos pa­ga­mi­no Uk­mer­gės įmo­nės.

Posted in 2012, Publikacijos, Spaudos puslapiuose.