Jaunieji fotografai padirbėjo Seime

Ukmergės žinios, birželio 18 d., penktadienis, Nr.48

Pra­ėju­sią sa­vai­tę gru­pė moks­lei­vių – jau­nų­jų fo­to­gra­fų iš Dai­na­vos pa­grin­di­nės, Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­lų, An­ta­no Sme­to­nos ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jų sve­čia­vo­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. Šią iš­vy­ką jiems pa­do­va­no­jo Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Vai­kus ly­dė­jo Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Pa­škaus­kie­nė.
Par­la­men­te vi­są die­ną uk­mer­giš­kiai pra­lei­do fo­to­gra­fuo­da­mi kar­tu su Sei­mo fo­to­gra­fe Ol­ga Po­saš­ko­va. Kaip tik jų vieš­na­gės me­tu Sei­me me­ti­nį pra­ne­ši­mą skai­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Kar­tu su spau­dos, te­le­vi­zi­jos at­sto­vais mū­siš­kiai ne­kan­triai lau­kė at­vyks­tan­čios Pre­zi­den­tės. Jie ga­lė­jo ste­bė­ti gar­bin­gų sve­čių su­ti­ki­mą.
Riamntas smetona
As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. su Sei­mo na­riu Ri­man­tu Sme­to­na.
Dar­bo Sei­me die­na at­sklei­dė spau­dos fo­to­gra­fo dar­bo sub­ti­lu­mus. Rei­kia grei­tai orien­tuo­tis, vi­są lai­ką bū­ti dė­me­sin­gam, su­si­kau­pu­siam, pa­si­ruo­šu­siam.
Eks­kur­si­jos da­ly­viai su­si­ti­ko su L. Grau­ži­nie­ne ir ki­tais Sei­mo na­riais: Sau­liu­mi Pe­če­liū­nu, Ri­man­tu Sme­to­na, Ju­liu­mi Ve­sel­ka, Au­re­li­ja Stan­ci­kie­ne.
Jau­nuo­sius Uk­mer­gės fo­to­gra­fus glo­bo­jan­ti Vil­niaus uk­mer­gie­čių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Re­gi­na Šku­ro­pad su­pa­žin­di­no su įdo­mia pa­ro­da. Sten­duo­se – iš vi­so pa­sau­lio at­siųs­ti laiš­kai ir svei­ki­ni­mai, gau­ti pa­skel­bus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę.
Uk­mer­giš­kiai ap­si­lan­kė Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Ka­zi­mie­ro An­ta­na­vi­čiaus sa­lė­je, fo­to­gra­fa­vo po­sė­džių sa­lė­je dir­ban­čius Sei­mo na­rius ir už­fik­sa­vo Iz­ra­e­lio par­la­men­to de­le­ga­ci­jos na­rių su­ti­ki­mą.
Šią moks­lei­vių eks­kur­si­ją ap­ra­šė mo­ky­to­ja N. Pa­škaus­kie­nė.

Posted in 2010, Publikacijos, Spaudos puslapiuose.