„Eskizų“ atradimai Vilniuje

Jolita Žurauskienė Ukmergės krašto istorinės ir kultūrinės atminties metraštis Deltuvos almanachas „Eskizai“ – vienintelis Vilniaus regione. Kovo pabaigoje naujausio numerio apie istorinių Deltuvos žemių praeities ir nūdienos kultūros kelią pristatymas vyko sostinėje. Vilniaus ukmergiškių ben- druomenės pirmininkė Regina Škuropad į sostinės įgulos karininkų ramovę sukvietė ne tik kraštiečius, bet ir tautiečius, neabejingus Lietuvos krašto paveldui […]

Leidinys, kuriuo Lietuva tampa Lietuva…

Zita Bataitienė „Uk­mer­gės mies­te­lis bru­ku bru­ka­vo­tas…“ – to­kiais dai­nos žo­džiais Del­tu­vos kul­tū­ros al­ma­na­cho „Es­ki­zai“ pri­sta­ty­mą vil­nie­čiams pra­dė­jo Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų an­sam­blis „Kan­kle­liai“. Sau­sio mė­ne­sį iš­ėjęs nau­ja­sis „Es­ki­zų“ nu­me­ris bu­vo pri­sta­ty­tas ne Uk­mer­gė­je, o sos­ti­nė­je. Su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­za­vo Vil­niaus uk­mer­gie­čių ben­dri­ja ir Uk­mer­gės kul­tū­ros drau­gi­ja. Šven­tė vy­ko sau­sa­kim­šo­je Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vės sa­lė­je. Čia ga­lė­jai su­tik­ti mon­sin­jo­rą […]