“VILNIAUS UKMERGIEČIŲ BENDRUOMENĖ”
ĮSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. “Vilniaus ukmergiečių bendruomenė” (toliau – Bendruomenė) yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti bendruomenės narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Bendruomenė – ne pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
1.2. Bendruomenės pavadinimas – “Vilniaus ukmergiečių bendruomenė”.
1.3. Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.4. Bendruomenė turi savo sąskaitą, simboliką, antspaudą, naudoja juos savo nuožiūra, turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
1.5. Bendruomenė veikia neterminuotai. Bendruomenės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.6. Bendruomenė yra labdaros tiekėja ir paramos gavėja.
1.7. Bendruomenės buveinės adresas: Rudens g. 4-5, Vilniaus m., Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublika.
2. BENDRUOMENĖS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI, RŪŠYS IR TERITORIJOS
2.1. Bendruomenės veiklos sritys: kultūra ir menas, švietimas, socialinė veikla, poilsio ir pramogų organizavimas, viešieji ryšiai, leidyba ir prekyba.
2.2. Bendruomenės veiklos tikslai:
2.2.1. telkti iš Ukmergės krašto kilusius ir Vilniuje gyvenančius ukmergiečius nuolatiniam tarpusavio bendravimui, domėtis krašto kultūros istorija, skatinti Bendruomenės narius aktyviai dalyvauti kultūrinėje, koncertinėje, švietėjiškoje, mokslinėje veikloje;
2.2.2. užmegzti ir palaikyti ryšius su kraštiečiais, nepriklausomai nuo jų gyvenimo vietos bei apjungti bendrai veiklai garsinti Ukmergės kraštą ir jame gyvenančius darbus;
2.2.3. savo kompetencijos ribose atstovauti Bendruomenės interesus visose valstybinėse, privačiose, tarptautinėe visuomeninėse organizacijose;
2.2.4. remti ir skatinti tolesnį Ukmergės krašto kultūrinį vystymąsį, saugoti šio krašto istorijos, kultūros bei gamtos paveldą.
2.3. Bendruomenė, įgyvendindama savo tikslus, vykdo šią veiklą (rūšys):
2.3.1. organizuoja įvairius renginius, parodas, paskaitas, skirtas Ukmergės krašto istorijos, kultūros paveldui išsaugoti;
2.3.2. rengia ir leidžia lankstinukus, knygas, kompaktines plokšteles apie Ukmergės rajoną;
2.3.3. rengia ir dalyvauja įgyvendinant Ukmergės krašto kultūros plėtros programas ir projektus, dalyvauja kultūrinio bendradarbiavimo programose;
2.3.4. organizuoja susitikimus su Ukmergės rajono kaimo bendruomenėmis, teikia siūlymus visuomeninės, socialinės veiklos, kultūros, švietimo bei sveikatos apsaugos plėtros klausimais.
2.3.5. organizuoja renginius, skirtus Ukmergės rajono scialiai remtiniems gyventojams, dalyvauja labdaros akcijose;
2.3.6. remia iniciatyvas, naudingas Ukmergės kraštui;
2.3.7. bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis, propaguoja bendruomenės narių veiklą.
2.4. Bendruomenės veiklos teritorija – Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės, Ukmergės rajono savivaldybės, jų kaimai ir miesteliai.
3. BENDRUOMENĖS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Numatytiems tikslams siekti ir veiklai vystyti Bendruomenė įstatymų nustatyta tvarka turi teisę: 3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitokiais būdais propaguoti Bendruomenės tikslus ir veiklą;
3.1.2. steigti visuomenės informavimo priemones;
3.1.3. pirkti ar kitaip įgyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių, visuomeninių, nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tikslinėms programoms įgyvendinti;
3.1.5. teikti labdarą bei paramą;
3.1.6. gauti paramą;
3.1.7. steigti filialus, fondues;
3.1.8. steigti viešąsias įstaigas, įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (draudžiama steigti juridinius asmenis, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jų dalyviu), vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą tikslinėms programoms įgyvendinti;
3.1.9. rengti projektus ir dalyvauti jų finansavimo konkursuose;
3.1.10. užmegzti tarptautinius ryšius, stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir į tarptautines, dalyvauti jų veikloje.
3.2. Bendruomenė vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms.
3.3. Bendruomenė gali tūrėti ir kitokių, šiuose įstatuose nenustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.
4. BENDRUOMENĖS NARIŲ PRIĖMIMAS, IŠSTOJIMAS IR PAŠALINIMAS. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Bendruomenę sudaro jos nariai – veiksnūs Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, turintys 18 metų, gimę arba gyvenę Ukmergės krašte, o taip pat jų palikuonys, save laikantys ukmergiečiais, pritariantys šiems įstatams ir mokantys nario mokestį. Bendruomenės nariais gali tapti nepilnamečiai, gavę tėvų ar globėjų raštišką sutikimą. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Bendruomenės nariais Bendruomenės Tarybai pateikia jų tėvai arba globėjai. Nauji Bendruomenės nariai priimami Bendruomenės Tarybos sprendimu. Bendruomenės narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.
4.2. Bendruomenės nariais tampa asmenys, pateikę rašytinį prašymą Tarybai apie savo norą tapti Bendruomenės nariu, nurodę stojimo į Bendruomenę motyvus, pranešę savo kontaktinius duomenis ir sumokėję stojamąjį nario mokestį. Visas nario teises asmuo, kuris Tarybos sprendimu yra priimtas Bendruomenės nariu, įgyja sumokėjęs stojamąjį mokestį.
4.3. Stojamasis ir nario mokestis mokamas vieną kartą per metus. Šių mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Bendruomenės narių susirinkimas nutarimu.
4.4. Narystė Bendruomenėje baigiasi:
4.4.1. kai Bendruomenės narys pateikia rašytinį prašymą Tarybai dėl išstojimo. Išstojusiam iš Bendruomenės narių, stojamasis ir nario mokesčiai ar kitaip perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 4.4.2. kai narys netenka veiksnumo arba miršta;
4.4.3. Tarybos teikimu pašalinus iš Bendruomenės narių susirinkime Bendruomenės narių motyvuotu sprendimu:
4.4.3.1. už šiuose įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar su šiais įstatais nesuderinamą veiklą, išdavus Bendruomenės narių paslaptis;
4.4.3.2. jeigu narys daugiau kaip per pusę metų nuo nustatyto termino pabaigos nesumoka nario mokesčio.
4.5. Bendruomenės narys turi teisę:
4.5.1. dalyvauti ir balsuoti Bendruomenės narių susirinkime bei pats inicijuoti susirinkimo sušaukimą;
4.5.2. siūlyti įrašyti į susirinkimo darbotvarkę papildomą klausimą;
4.5.3. rinkti ir būti išrinktam į Bendruomenės valdymo organus;
4.5.4. susipažinti su Bendruomenės dokumentais ir gauti visą Bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą;
4.5.5. naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis;
4.5.6. ginčyti teisme Bendruomenės narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems įstatams ar Bendruomenės tikslams;
4.5.7. bet kada išstoti iš Bendruomenės, apie tai raštu pranešdamas Bendruomenės Tarybos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.5.8. kitas teisės aktuose nustatytas teises;
4.6. Bendruomenės nario pareigos:
4.6.1. Bendruomenės narys privalo laikytis Bendruomenės įstatų, saugoti Bendruomenės ir jos narių paslaptis, susijusias su Bendruomenės ir jos narių veikla bei laiku mokėti Bendruomenės nario mokestį;
4.6.2. propaguoti Bendruomenės tikslus ir veiklą visuomenėje;
4.6.3. aktyviai dalyvauti Bendruomenės veikloje;
4.7. Bendruomenės buveinėje, taip pat Bendruomenės filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Bendruomenės narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Bendruomenės narys.
5. BENDRUOMENĖS VALDYMAS
5.1. Bendruomenės organai yra: Bendruomenės narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Bendruomenės Taryba (toliau – taryba) ir vienasmenis valdymo organas – Bendruomenės Pirmininkas(toliau – pirmininkas).
5.2. Bendruomenės aukščiausiasis organas yra Bendruomenės narių susirinkimas. Jo kompetencijai priklauso:
5.2.1. keisti Bendruomenės įstatus;
5.2.2. rinkti ir atšaukti Bendruomenės kolegialų valdymo organą – Tarybą, rinkti ir atšaukti Tarybos narius bei nustatyti jų skaičių;
5.2.3. rinkti ir atšaukti Bendruomenės vienasmenį valdymo organą – Pirmininką;
5.2.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę (auditorių); nustatyti apmokėjimo už audito palaugas ir dydį;
5.2.5. nustatyti stojamojo ir nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
5.2.6. tvirtinti Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;
5.2.7. svarstyti ir tvirtinti Tarybos ir audito įmonės (auditoriaus) ataskaitas;
5.2.8. priimti sprendimą dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.2.9. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų įsteigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.2.10. Bendruomenės narių susirinkimas sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
5.3. Bendruomenės narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendruomenės organams spręsti Bendruomenės narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
5.4. Bendruomenės narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Bendruomenės nariai. Vienas narys Bendruomenės narių susirinkime turi vieną balsą.
5.5. Bendruomenės narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Apie šaukiamą Bendruomenės narių susirinkimą Bendruomenės nariams pranešama registruotais laiškais arba pasirašytinai likus ne mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Bendruomenės narių susirinkimo. Jei visi Bendruomenės nariai raštu (laišku arba faksu) išreiškia savo sutikimą, nustatyto termino galima nesilaikyti. Už tinkamą narių informavimą yra atsakingas Bendruomenės pirmininkas.
5.6. Bendruomenės narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Bendruomenės narių.
5.7. Bendruomenės narių susirinkimo sprendimas, išskyrus įstatų 5.2 straipsnio 1, 8 ir 9 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kei renkami Tarybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “priš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Įstatų 5.2 straipsnio 1, 8 ir 9 puntuose nurodytiems Bendruomenės narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Bendruomenės narių balsų.
5.8. Jeigu Bendruomenės narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis Bendruomenės narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Bendruomenės narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Bendruomenės narių susirinkime dalyvavo.
5.9. Bendruomenės narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Bendruomenės narys ar valdymo organas.
5.10. Bendruomenės narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami.
6. BENDRUOMENĖS TARYBA
6.1. Bendruomenės taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 8 (aštuoni)nariai.
6.2. Tarybos narius vieneriems metams renka Bendruomenės narių susirinkimas. Tarybos nariais gali būti renkami fiziniai asmenys – Bendruomenės nariai. Renkant Tarybos narius, kiekvienas Bendruomenės narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į Tarybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Bendruomenės narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei yra daugiau kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių, negu laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Bendruomenės nariai turi galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių.
6.3. Tarybos veiklai vadovauja Bendruomenės Tarybos Pirmininkas, kurį Taryba renka 1 metams iš savo narių tarpo.
6.4. Tarybos narių darbas ura neatlygintinas.
6.5. Taryba dirba vadovaudamasi savo patvirtintu darbo reglamentu.
6.6. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per 2 (du) mėnesius. Tarybos posėdžio šaukimo teisę turi Tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 3 (trys) nariai. Tarybos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas. Apie Tarybos posėdį Tarybos nariams turi būti pranešta raštu (laišku arba faksu), nurodant posėdžio datą, laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 7(septynias) kalendorines dienas iki posėdžio. Jei visi Tarybos nariai raštu (laišku ar faksu) išreiškia savo sutikimą, nustatyto termino galima nesilaikyti.
6.7. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ narių, išskyrus klausimus, susijusius su naujų narių priėmimu, narių pašalinimu, Bendruomenės Tarybos pirmininko rinkimu. Kuomet renkamas Bendruomenės Tarybos pirmininkas, sprendžiami klausimai dėl naujų narių priėmimo ar narių pašalinimo, reikalingas 2/3 Tarybos narių dalyvavimas.
6.8. Visus sprendimus Taryba priima paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
6.9. Tarybos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, tiesiogiai nedalyvaujant posėdyje. Tarybos nariai sprendimus gali priimti apklausos būdu raštu, jeigu nė vienas Tarybos narys neprieštarauja.
6.10. Taryba:
6.10.1. formuoja bendrą Bendruomenės politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą;
6.10.2. parengia ir teikia Bendruomenės narių susirinkimui tvirtinti metinę Bendruomenės veiklos ataskaitą;
6.10.3. svarsto ir tvirtina Bendruomenės pareigybių sąrašą ir pareiginius nuostatus;
6.10.4. tvirtina Bendruomenės išlaidų sąmatą;
6.10.5. organizuoja Bnedruomenės narių susirinkimo nutarimų įgyvendinimą;
6.10.6. skiria ir atšaukia Bendruomenės Tarybos pirmininką;
6.10.7. steigia ir likviduoja Bendruomenės filialus, atstovybes, tvirtina jų nuostatus;
6.10.8. skiria ir atleidžia Bendruomenės filialų ir atstovybių vadovus ir nustato jų pareiginius atlyginimus;
6.10.9. tvirtina Bendruomenės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir darbuotojų skatinimo tvarką;
6.10.10. sprendžia kitus Bendruomenės narių susirinkimo nutarimuose numatytus klausimus;
6.10.11. priima nutarimus visais kitais klausimais, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nepriskiriami kitų Bendruomenės organų kompetencijai.
6.11. Taryba iki kiekvienų metų gruodžio 1 dienos turi parengti ir pateikti Bendruomenės narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Bendruomenės veikos atsakitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Bendruomenė turi sudaryti sąlygas Bendruomenės buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
7. BENDRUOMENĖS PIRMININKAS
7.1. Bendruomenės Pirmininką (toliau – pirmininką) skiria ir atleidžia Bendruomenės narių susirinkimas. Pirmininku išrenkamas daugiausia balsų surinkęs kandidatas. Bendruomenės narių susirinkimas nustato Bendruomenės Pirmininko pareiginį atlyginimą, jeigu su juo sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį, jeigu ji sudaroma, su pirmininku pasirašo Bendruomenės narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
7.2. Bendruomenės pirmininkas:
7.2.1. atstovauja Bendruomenei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vienaasmeniškai sudaro sandorius Bendruomenės vardu;
7.2.2. svarankiškai vykdo Bendruomenės narių susirinkimo nutarimus, sprendžia jam pavestus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;
7.2.3. informuoja Bendruomenės narius apie šaukiamą Bendruomenės narių susirinkimą;
7.2.4. dalyvauja Bendruomenės narių susirinkimuose;
7.2.5. tvarko ir saugo Bendruomenės narių susirinkimų posėdžių protokolų originalus;
7.2.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
7.2.7. priima ir atleidžia iš darbo Bendruomenės darbuotojus, bei nustato jų pareiginius atlyginimus, Bendruomenės vardu sudaro bei keičia ir nutraukia darbo sutartis su Bendruomenės darbuotojais(išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis);
7.2.8. koordinuoja Bendruomenės darbuotojų darbą;
7.2.9. suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;
7.2.10. atsiskaito Bendruomenės narių susirinkimui už savo veiklą bei teikia pasiūlymus Bendruomenės veiklos tobulinimo klausimais.
7.3. Bendruomenėje už finansinių reikalų tvarkymą atsakingas vyriausiasis finansininkas. Vyriausiąjį finansininką skiria ir jo pareiginį atlyginimą, jeigu su juo sudaroma darbo sutartis, nustato Bendruomenės Pirmininkas. Darbo sutartį, jeigu ji sudaroma, su vyriausiuoju finansininku pasirašo Bendruomenės Pirmininko įgaliotas asmuo. Vyriausioji finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo.
8. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, BENDRUOMENĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
8.1. Bendruomenei leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Bendruomenės įstatuose nustatytus veikos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuse pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
8.2. Bendruomenei draudžiama:
8.2.1. neatlygintinai perduoti Bendruomenės turtą nuosavybėn Bendruomenės nariui, Tarybos nariui, Bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiąjam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
8.2.2. mokėti Bendruomenės nariui išmokamas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Bendruomenės turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
8.2.3. Bendruomenės turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Bendruomenės ir (ar) jos Tarybos nariams, Bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už pasiektas paslaugas ar parduotas prekes;
8.2.4. suteikti paskolas, įkeisti Bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
8.2.5. skolintis pinigų iš Bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
8.2.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
8.2.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
8.2.8. parduoti Bendruomenės turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
8.2.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
8.2.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
8.2.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
8.2.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytais atvejais;
8.3. Bendruomenės lėšų šaltiniai:
8.3.1. narių stojamieji mokesčiai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai, savanoriški įnašai;
8.3.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai perduotos lėšos ir turtas;
8.3.3. lėšos ir turtas, gauti kaip parama ar labdara;
8.3.4. kredito įstaigų mokamos palūkanos už juose saugomas lėšas;
8.3.5. kaip palikimas gautos lėšos ir turtas;
8.3.6. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;
8.3.7. rėmėjų įnašai;
8.3.8. Bendruomenės įmonių pelnas;
8.3.9. pajamos už parduotą ar išnuomotą Bendruomenės turtą;
8.3.10. kitos teisėtai gautos lėšos;
8.4. Bendruomenė pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslius nurodė. Bendruomenės šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, tai pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Bendruomenės įstatuose yra nustatyta, tikslams.
8.5. Bendruomenės narių susirinkimo nutarimu Bendruomenėje 2 (dviejų) metų laikotarpiui gali būti renkama audito įmonė (auditorius), jeigu ji yra išrinkta, turi patikrinti Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę.
8.6. Finansiniams metams pasibaigus iki eBendruomenės narių susirinkimo Bendruomenės audito įmonė(auditorius), jeigu ji yra išrinkta, turi patikrinti Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę.
8.7. Audito įmonė (auditorius) privalo:
8.7.1. tikrinti Bendruomenės metinę finansinę atsakitomybę;
8.7.2. Bendruomenės narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti neeilinius Bendruomenės finansinės atskaitomybės, finansinės apskaitos dokumentų patikrinimus;
8.7.3. artimiausiame Tarybos posėdyje ir Bendruomenės narių susirinkime pranešti apie patikrinimų rezultatus;
8.7.4. pateikti Bendruomenės narių susirinkimui metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
8.8. Audito įmonės (auditoriaus) darbo reglamentą tvirtina Taryba.
9. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
9.1. Bendruomenės įstatai keičiami Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma.
9.2. Bendruomenės narių susirinkime priėmus sprendimą pakeisti Bendruomenės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo bendruomenės narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
9.3. Pakeistus Bendruomenės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Tarybos įgaliotas narys per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
9.4. Pakeisti Bendruomenės įstatai įsigalioja tik įstatymų nustatyta tvarka juos įragistravus juridinių asmenų register.
10. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE BENDRUOMENĖS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
10.1. Nariui raštu pareikalavus, Bendruomenė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas visų Bendruomenės dokumentų.
10.2. Gavus raštišką prašymą, informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama nariui asmeniškai atvykus į Bendruomenę, su Bendruomenės pirmininku iš anksto sutartu laiku, laikantis šiuose įstatuose nustatytų terminų.
10.3. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvops Respubliko įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendruomenės Pirmininkas. Už komercinės paslapties atskleidimą narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.
10.4. Tuo atveju, jei narys prašo jam pateikti dokumentų kopijas, Bendruomenės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų laiku ir kitų padengti, narys turi sumokėri Bendruomenės mokestį neviršijantį jų paruošimo sąnaudų, kurias nustato ir patvirtina Bendruomenės Pirmininkas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus rašytinį prašymą ir sumokėjus mokestį už paruoštus dokumentus.
11. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA
11.1. Visi pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje “LIETUVOS AIDAS”, įstatymų nustatytais terminais ir tvarka.
11.2. Informacija Bendruomenės nariams siunčiama registruotais laiškais.
12. BENDRUOMENĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS
12.1. Bendruomenės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Taryba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
12.2. Bendruomenės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Taryba.